စာတမ္းမိတ္ဆက္

ပီကင္းျမိဳ႕ေတာ္ ေဆာင္းည၏ အေအးဒဏ္ေအာက္မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၏ သမိုင္းေျခရာေကာက္ရင္း အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ခဲ့ၾကသည္။ ပီကင္းတကၠသိုလ္မွ ျမန္မာစာပါေမာကၡၾကီး ဦးေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပီကင္းေရာက္ ျမန္မာသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးဦးစီးေသာ သံရံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာက္တတ္ရာရာခ်စ္ၾကည္ေရးစကားဝိုင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း၊ ျမန္မာစာေပဆိုင္ရာ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၏ ရင္းခံအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း၊ ျမန္မာ – တရုတ္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ ကီလိုမီတာ (၁၅၀၀)ခန္႔ကို အေျခခံလ်က္ အိမ္နီးနားခ်င္းေကာင္း ပီသစြာ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္ခဲ့က်သည့္ ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရာမွ “ ျမန္မာ – တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အစဥ္အလာႏွင့္ ထာ၀စဥ္ပြင့္လင္းရွင္သန္ေရး “ ဟူေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ပကတိအရွိတရားကို အေျခခံသည္။ ဘက္မလိုက္ဘဲ ရိုးသားမႈျဖင့္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို တင္ျပသည္။ အေတြးအျမင္ဖလွယ္မႈကို အဓိကထားျပီး အႏိုင္ရလိုမႈအတြက္ ျငင္းခံုသည့္ ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္၊ အမွန္တရားကိုသာ လက္ခံသည္။ ရိုးသားသည့္ လူသား၀ါဒျဖင့္ ေဆြးေႏြၾကသည္။ ပီကင္းတကၠသိုလ္ ျမန္မာပါေမာကၡၾကီး၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သည္။ ျမန္မာ – တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေရစီးေၾကာင္း၏ ျမစ္ညာကိုလည္းေကာင္း၊ ျမစ္၀ကိုလည္းေကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထား ခိုင္မာစြာျဖင့္ တင္ျပသည္။ ျမန္မာငံရံုးဘက္မွလည္း ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာစာေပသမိုင္းႏွင့္ သာသနာ၀င္က်မ္းမ်ားႏွင့္ ညွိျပီးေဆြးေႏြးသည္။ ျမန္မာဘက္မွလည္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ပါေမာကၡၾကီးဘက္မွလည္း လက္ခံေဆြးေႏြးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္စာေပသမိုင္း၊ တရုတ္ဘာသာေဗဒ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ တရုတ္သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ ကိုးကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္တင္ျပခဲ့သည္ကို ေတြရပါသည္။ ေဆာင္းည၏ ပီကင္းသံရံုးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ ခိုင္မာအားေကာင္းသည္။ ဤေဆာင္းပါသည္ သမိုင္းအေထာင္အထားအရ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရသည္။

နိဒါန္း

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔သည္ ေတာင္ခ်င္းဆက္ ျမစ္ခ်င္းသြယ္ေနေသာ အိမ္းနီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ေရွးပေ၀သီကပင္ ယဥ္ေက်းမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္ဖလွယ္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံခဲ့ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ အလြန္ေရွးက်သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအစဥ္အလာကို ယခုထက္တိုင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ သတိတရေျပာဆိုလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ အျမဲေနထိုင္လ်က္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ “ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ “ ဟူ၍ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေခၚေ၀ၚၾကသကဲ့သို႔ တရုတ္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအား မိမိ၏ “ခ်စ္ခင္ေသာေဆြမ်ိဳး “ အျဖစ္ သေဘာထားေလသည္။ဤသည္တို႔မွာ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ခ်င္း ထံုးတမ္းအစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ေရးသက္တမ္းမွာ အတိုင္းထက္ အလြန္ရွည္လ်ားေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္ႏွင့္ မတူတမႈထူးျခားေသာ ခ်စ္ေမတၱာကိုလည္းေကာင္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သရုပ္ေပၚေစေလသည္။

မာရွယ္ခ်င္ရီ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးအျမင္

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔မွ ဘာသာေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ သမုိင္းပညာရွင္တို႔၏ လက္ေတြသုေတသနျပဳခ်က္အရ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံနယ္ေျမတြင္ အစဥ္အျမဲ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔သည္မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ျဖစ္ရာ တရုတ္ျပည္ရွိ ခ်င္ဟိုင္တိဗက္ကုန္းျပင္ျမင့္ၾကီးမွလည္းေကာင္း၊ ယူနန္ကြီးေခ်ာင္းကုန္ျပင္ျမင့္မွလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ  တစ္သုတ္ျပီးတစ္သုတ္ ေရႊ႔ေျပာင္းဆင္းဆက္လာခဲ့ၾကေလသည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွင္ျပည္ေထာင္တို႔၏ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အစဥ္အျမဲေနထိုင္စားေသာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္လူမ်ိဳးစုတို႔မွာ ဥပမာ တရုတ္ျပည္ရွိ ထိုင္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ တရုတ္ျပည္ရွိ ဂ်င္းေဖာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳး(သို႕မဟုတ္) အျခားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမွာ အႏြယ္၀င္လူမ်ိဳးခ်င္း ဇစ္ျမစ္တူေနၾကသည့္ အျပင္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားဖက္တြင္လည္းေကာင္း၊ လံုး၀တူေနၾကေပသည္။ ကီလိုမီတာေပါင္း(၂၀၀၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိေနေသာ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ျပည္ေထာင္နယ္စပ္ေဒသတြင္ လူမ်ိဳးစု (၁၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ ေရာေႏွာေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၊ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မာရွယ္ခ်င္ယီက တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ စပ္ဆိုခဲ့သည္။

“ျမစ္ညာအစ၊ ဤေဒသတြင္

ကၽြန္လ်ွင္ေန၍၊ အေၾကျမစ္သာ

ထိုေနရာတြင္၊သင္ကေန၏။

ျမစ္ေတြစီးဆင္း၊ တစ္ျမစ္တြင္းမွ

ၾကည္စြသည့္ေရ၊တူေလေသာက္သံုး

ခ်စ္ၾကင္အဆံုးမရွိေပ။

ျမစ္ေရအလ်င္၊ ထာ၀စဥ္စီးသြား

မရပ္နားသေရြ႕၊ ခ်ိဳျမိန္ေမြ႔စြာ

ေသာက္၍ခ်င္းခ်င္း၊ တူတူခံစားျပီး။

တို႔အခ်င္းခ်င္း၊ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္

ႏွစ္ခ်ိန္ျမင့္ရွည္၊ စိမ္းစိမ္းရွင္လန္း

ေတာင္တန္းပမာ၊

ဇရာအိုမင္း၊ အလ်င္းမရွိ

စီးဘိသြင္သြင္၊ ေရအလ်င္လို႔

အစဥ္ဆက္စပ္၊ မျပတ္ေတာက္ေပ

နယ္ေျမဆက္စပ္၊ ေတာင္ခ်င္းကပ္၍

ေပါင္းစပ္ေရလည္၊ စီးျမဲစီး၏’’

 

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအစ ပ်ဴေခတ္က

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္္ေထာင္တို႔ ကူးလူးဆက္ဆံမႈအေၾကာင့္ကို ဆန္းစစ္ရေသာ ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ရာစုႏွစ္က စတင္ခဲ့ျပီးျဖစ္၏။ ယင္းအခ်ိန္ကာလ၍ ေရွးျမန္မာအလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ျမိဳ႕မွာ တရုတ္ျပည္သမိိုင္းစာတမ္းတြင္ ပ်ဴႏို္င္ငံဟူ၍ ေခၚေ၀ၚခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ သေရေခတၱရာျပည္ဟု ေရးသားတင္ျပထားခဲ့ေပသည္။ တရုတ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးအရွင္ ယႊဲ(နဲ)က်ဴ-အန္ (Hsuang-chuang) ေရးသားျပဳစုေသာ “ထန္မင္းဆက္လက္ထက္ အိႏိၵယခရီးမွတ္တမ္း”၌ ရီခ်ာထန္ရိုျပည္ဟူ၍လည္း ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ “ရီနမ္ခရိုင္ (ယခုေခတ္ ဗီယက္နမ္ျပည္ရွိ ေဟြအန္ႏွင့္ နီစပ္သည္) သို႔တည္းမဟုတ္ ရွိဝန္ (ယခုေခတ္ တရုတ္ျပည္ကြမ္တုန္ျပည္နယ္ ရွီဝန္ခရိုင္ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိ၏) ဟိုဖူ (ယခုေခတ္ တရုတ္ျပည္နယ္ ဟူဖူခရုိင္အေရွ႕ဖက္တြင္ တည္ရွိ၏) စသည္တို႔မွ ေရေၾကာင္းခရီးထြက္ခြာသြားရလွ်င္ (၅)လၾကာေသာ္ တူယန္ျပည္ (Htayan) ေရာက္ႏိုင္မည္။ ယင္းမွ ရက္(၂၀)ၾကာေသာ္ ဇန္လီျပည္ (Syriam) ေရာက္မည္။ ေျခက်င္ခရီး (၁၀)ရက္ၾကာ ခရီးဆက္သြားလွ်င္ ဖူကန္တူလိုျပည္ (Pukamtalawa) ေရာက္ႏိုင္မည္။ ေလွၾကီးႏွင့္ (၂)လေက်ာ္သြားေသာ္ ဟြမ္က်ီျပည္ (အိႏၵိယျပည္ေတာင္ဘက္ရိွ၏) ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္မည္…”ဟူ၍ “ဟန္မင္းဆက္ေခတ္ ပထဝီဝင္မွတ္တမ္း”၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။ သူေတသီမ်ား၏ စံုစမ္းေလ့လာခ်က္အရဆိုလွ်င္ ဇန္လီဟူသည္ ယခုေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ရွိ ျမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္၏။ ဖူကန္တူလိုျပည္ဟူသည္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ တေကာင္းျမိဳ႕အနီးတြင္ရွိ၏။ အီးလူမိုျပည္ဟူသည္ ယခုေခတ္ျမန္မာျပည္ရွိ သထံုေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ တည္ရွိ၏။ တရုတ္ျပည္ ဟန္မင္းဆက္ ဝူတီလက္ထက္က (ဘီစီ ၁၄၀-၈၇ ခုႏွစ္) တရုတ္ကုန္သည္တို႔သည္ ပိုးထည္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ျပီး သံလြင္ျမစ္အတိုင္းလည္းေကာင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္အတိုင္း လည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကေလသည္။ တရုတ္ျပည္အျပန္ခရီးတြင္ ျမန္မာျပည္ထြက္ စဥ့္အုတ္ၾကြတ္မ်ားႏွင့္ အျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ေက်ာက္သံပတၱျမားကို ဝယ္ယူလာခဲ့ၾကေလသည္။ ခရစ္ႏွစ္ (၂)ရာစု ႏွစ္ကာလဦးပိုင္းခ်ိန္တြင္ အႏုပညာသည္မ်ားအဖြဲ႔အား တရုတ္ျပည္ေရွးေဟာင္လိုယန္ျမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကျပရန္ ျမန္မာဘုရင္ကေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ႏွစ္ (၄)ရာစုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ရွိ သဃာေတာ္အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကြေတာ္မူေပသည္။

ထန္ေခတ္တြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမွာ မ်ားစြာတုိးတက္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ ခရစ္ႏွစ္ (၈၀၂)ခုႏွစ္က ပ်ဴမင္းသား သုနႏၵ၊ အမတ္ၾကီးက်ကုဥၥႏွင့္ မဟာေသနတို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပ်ဴအႏုပညာအဖြဲ႔သည္ ပ်ဴႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ သေရေခတၱရာမွ ထြက္ခြာျပီး ထန္မင္းဆက္ ေနျပည္ေတာ္ ခ်န္အန္သို႔ လာေရာက္တင္ဆက္ ကျပခဲ့ၾကေလသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာစာဆိုၾကီးျဖစ္သူ ေပၚက်ဴယိသည္ ပ်ဴဂီတအကအဖြဲ႔၏ အကႏွင့္ ေတးဂီတတင္ဆက္ကျပမႈကို ရႈစားျပီးေနာက္ စာေၾကာင္းေရ (၃၄)ေၾကာင္းပါေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို စပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေပၚက်ဴယိက သူ႔ကဗ်ာတြင္ ပ်ဴဂီတအကအဖြဲ႔၏ ေျပာင္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ နားဝင္ခ်ဳိလွေသာ ေတးဂီတအသံကိုလည္းေကာင္း ခ်ီးက်ဴးစပ္ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကဗ်ာမွာ တရုတ္ဘာသာစကားအေရးအသားျဖင့္ ေရးသားစပ္ဆိုခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျမန္မာဘာသာအျဖစ္ ျပန္ဆိုတင္ျပအပ္ပါသည္။

“ခရုသင္းကို တစ္ခ်က္မႈတ္လုိက္ေလေသာ္

ဦးထိပ္ေသွ်ာင္ထံုးက တုန္ခါေန၍

ေၾကးျဖင့္ျပီးေသာ စည္ၾကီးကို

အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ တီးခတ္ လိုက္ေလေသာ္

ထိုးကြင္းထိုးထားသည့္ ကိုယ္လက္အဂၤါက

လႈပ္ရွားလာေလသည္။

ဦးထိပ္တြင္ ပန္ဆင္ထားသည့္

ပုလဲကံုး သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်က္လံုးသည္

ေတာက္ေျပာင္ေန၍

ၾကယ္တာရာမ်ား လႈပ္ေနဘိသကဲ့သို႔ပင္။

ဆင္ယင္ထားသည့္

ပန္းကုန္းမ်ားသည္လည္း လႈပ္ရွားလ်က္

ေျမႊနဂါးမ်ား တြားသြားလႈပ္ရွားေနဘိသကဲ့သို႔ပင္။”

ယင္းကဗ်ာကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ပ်ဴေခတ္ကာလတြင္ ေရွးျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတးဂီတႏွင့္ အကပညာအဆင့္အတန္းမွာ အေတာ္အတန္ျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပထားေလသည္။ ယခုထက္တိုင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေတးဂီတဖက္တြင္လည္းေကာင္း၊ တူရိယာဖက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအႏုပညာဖလွယ္မႈေၾကာင့္ နီးစပ္ခ့ဲေၾကာင္း မ်ားစြာရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ေပသည္။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ

၁၂ ရာစုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ ပုဂံေခတ္ ရွင္ဘုရင္မွာလည္း တရုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဆုန္မင္းဆက္ေခတ္ (ခရစ္သကၠရာဇ္ ၉၆၀ မွ ၁၁၂၇ ခုႏွစ္အထိ) ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျပိဳင္လ်န္ျမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဆုန္မင္းဆက္ေခတ္ (ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၁၂၇ မွ ၁၂၇၉ ခုႏွစ္အထိ) ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ လင္အန္ျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ဆက္သြယ္ရန္ သံတမန္မ်ားအား ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေစလႊတ္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္းဝေခတ္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ မင္းေခတ္၌လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ငူေခတ္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်င္းေခတ္၌လည္းေကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအျပန္အလွန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ အထူးသျဖင့္ (၁၃) ရာစုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ တူးေဖာ္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းအတတ္ပညာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေစရန္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျပည္မွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚသြားခဲ့ေလသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္စိမ္းအထြက္ႏႈန္းမွာ ယခင္ကထက္မ်ားစြာ တုိးျမႇင့္လာခဲ့ေလသည္။ ၎အျပင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစခဲ့သည္။ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေသာ ကုန္သည္ဦးေရမွာ မ်ားစြာတိုးလာပါသည္။ ၎တို႔သည္ တရုတ္ျပည္မွ သံထည္ပစၥည္း၊ ေၾကးထည္ပစၥည္း၊ ခဲမျဖဴ စသည္တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သြားခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္မွ ေက်ာက္စိမ္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ဝယ္ယူသယ္ေဆာင္ျပန္လာၾကေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ အမရပူရျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ တရုတ္ပံုစံေရွးဘုရားေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းဘုရားေက်ာင္းအတြင္း တရုတ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္ အမည္ႏွင့္ တူးေဖာ္ေရး တရုတ္အလုပ္သမားအမည္မ်ား စုစုေပါင္း (၅၀၀၀)ေက်ာ္ေက်ာ္ ထြင္းထုထားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရေလသည္။ ယင္းသမိုင္းေၾကာင္းကုိ ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ထိုစဥ္အခါက တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အေျခအေနမ်ား မည္မွ်ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္ကုိ သိရွိႏိုင္ရံုသာမက ျမန္မာတုိင္းသူျပည္သားတို႔အေနႏွင့္ မိမိတို႔အားအကူအညီေပးခဲ့ၾကေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထာဝစဥ္မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ ခ်စ္ေမတၱာကို သိသိသာသာ သရုပ္ေဖာ္ထားခဲ့ေလသည္။

(၁၈)ရာစုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔အေၾကာင္း ကုန္စည္ဖလွယ္ေရးဆက္ဆံမႈမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးပြားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ တရုတ္ျပည္ရွိ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေျပာရလွ်င္ တရုတ္ျပည္ရွိ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကုန္သည္အေျမာက္အမ်ားသည္ မိမိတို႔ေမြးရပ္နယ္ေျမမွ ထြက္ရွိေသာ ေဒသႏၱရကုန္ပစၥည္း၊ ပိုးထည္ပစၥည္း၊ စကၠဴ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ သစ္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုကို ျမန္မာေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ အင္းဝသို႔သယ္ေဆာင္ျပီး ေရာင္းခ်ခဲ့ေလသည္။ တရုတ္ျပည္အျပန္ ခရီးတြင္ ျမန္မာျပည္ထြက္ ဝါဂြမ္း၊ ပိုးမွ်စ္စိမ္း၊ ဆား၊ ငွက္ေမႊး၊ ငွက္ေတာင္ႏွင့္ ယြန္းထည္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဝယ္ယူျပီးသယ္ေဆာင္လာခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အျမဲေနထိုင္ၾကေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းသားတို႔အေနႏွင့္ အင္းဝျမိဳ႕ေဟာင္းအျပင္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕အစရွိသည့္ ေဒသတို႔၌လည္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင့္အမွ် တရုတ္ျပည္မွကုန္သည္အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာ့နယ္ေျမအတြင္း အစဥ္အျမဲ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ ၁၈၃၅ခုႏွစ္တုန္းက ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕တစ္ဝိုက္၌ အိုးအိမ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေက်ာ္အနက္ တရုတ္လူမ်ဳိးအိုးအိမ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ထိုစဥ္အခါမွစ၍ ေရေၾကာင္းခရီးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္ေသာ တရုတ္တိုင္းသူျပည္သားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟူ၍ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေရးသားတင္ျပထားေလသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရွးေခတ္အခါကာလတြင္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔မွာ ဤသို႔ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အျပန္အလွန္သြားလာခဲ့ၾကျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔အၾကား စီးပြားေရးဖက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဖက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

(၁၉)ရာစုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးပိုင္းအခ်ိန္ကာလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ၾသဇာခံႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ က်ေရာက္ျပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးဖိႏွိပ္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အလားတူ ခံစားေနခဲ့ရသျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ခ်စ္ၾကည္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈအား ထိခိုက္ေစခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္ျပည္သူတို႔အၾကား ေလးနက္ေသာ အစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မႈကမွ် အတားအဆီးျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ တရုတ္ျပည္တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္ေရးဝါဒီမ်ား ခုခံတိုက္ခိုက္ေသာ မဟာစစ္ပြဲၾကီးကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဦးဘလြင္အမွဴးျပဳေသာ ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဦးဘကေလးအမွဴးျပဳေသာ ျမန္မာသတင္းစာဆရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကရာ ျမန္မာတိုင္းသူျပည္သားတို႔အေနႏွင့္ ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီတို႔ကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္စစ္ဝါဒီမ်ားအား ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ခုခံတိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၾကေသာ တရုတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ စာနာမႈႏွင့္အားေပးေထာက္ခံမႈကိုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီတို႔ ျမန္မာျပည္ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ျပီး ျမန္မာတိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ေစာ္ကားလႊမ္းမိုးခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိိန္ကာလပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူ ျပည္သားတို႔သည္လည္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ဆင္ႏႊဲေနခဲ့ၾကေသာ ဖက္စစ္ဝါဒီမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေသာ စစ္ပြဲၾကီးကို ဆန္႔က်င္ရန္ အကူအညီႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားစြာ ေပးခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔ ျပညေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္မႈရရွိျပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမွာ မူလပံုမွန္အေျခသို႔ ျပန္လည္ေရာက္လာေစခဲ့ေလသည္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္ဆံမႈသည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈအတြက္ သစ္လြင္ေသာ သမိုင္းအခန္းက႑အသစ္တစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔၌ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳရာတြင္ အာရွတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံအားလံုးအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမအေစာဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔သည္ တရားဝင္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး ထားရွိခဲ့သည္။

တရုတ္ျပည္သစ္ကို တည္ေထာင္ျပီးသည့္ေနာက္ တရုတ္ျပည္ ဗဟိုျပည္သူ႔အစိုးရအေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကိုလည္းေကာင္း၊ လူေနမႈစနစ္ခ်င္းမတူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေသာ မူၾကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ကမာၻသို႔ အတိအလင္း ေၾကျငာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘက္မလိုက္ဝါဒကို က်င့္သံုးခဲ့ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တုိ႔ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ထားခဲ့ေလသည္။

၁၉၅၄ ခုုႏွစ္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ျပည္ေထာင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူၾကီး(၅)ခ်က္ကို ကမာၻသို႔ ေၾကျငာခဲ့ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ျပည္သူ၊ျပည္သားတို႔၏ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲၾကိဳဆိုေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာႏိုင္ငံတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ အတူတကြ လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ မူၾကီးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ယင္းမူၾကီး(၅)ခ်က္အရ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္သည့္ ျမိဳ႕ၾကီး၌ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည့္အျပင္၊ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စာပို႔ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေလသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း မ်ားစြာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျပီး မ်ားစြာအက်ဳိးရွိေစသည္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔၏ “ေပါက္ေဖာ္” သဖြယ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမို နက္ရႈိင္းလာေစခဲ့ေပသည္။

၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္ဟူသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔အတြက္ ႏွစ္ေထာင္းအားရဖြယ္ မဂၤလာႏွစ္ၾကီးျဖစ္ေပသည္။ ယင္းႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ “ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ေရး” ႏွင့္ “ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္နိမိတ္ ျပႆနာဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္” တို႔ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ “ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္”ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔က တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးသည့္ေနာက္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳသည့္ စာခၽြန္လႊာကို ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ လဲလွယ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္သည္ တရားဝင္အတည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပဳလုပ္ျပီးစီးေသာ အခ်ိန္ကာလမွစ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ထာဝစဥ္ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ နယ္နိမိတ္ရရွိခဲ့ေလသည္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔မွာ အဆိုပါ နယ္နိမိတ္ျပႆနာ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အတြက္ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိၾကသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း (၃၅၀) ေက်ာ္က တရုတ္ျပည္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိႈင္း ဦးေဆာင္ေသာ တရုတ္ျပည္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (ယင္းလက္ေအာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရေပါင္း ၄၄၀ ေက်ာ္ေက်ာ္) တရုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳသည့္စာခၽြန္လႊာကို လဲလွယ္သည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ယင္းတရုတ္ျပည္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ၾကီး လက္ေအာက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔အနက္ တရုတ္ျပည္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္လည္း တစ္ဖြဲ႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေမျမိဳ႕၊ ေတာင္ၾကီး၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ပထူး စသည့္ျမိဳ႕မ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္ကျပခဲ့သည္။ တရုတ္ျပည္မွ အႏုပညာသည္တို႔မွာ မိမိတို႔၏ ေျပာင္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေတးဂီတႏွင့္အကမ်ား ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအေပၚ တရုတ္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားထားရွိေသာ ခ်စ္ေမတၱာ ေစတနာကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပသည္။ တရုတ္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားထားရွိေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေၾကာင္းကိုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ျပီး ျပန္လာခဲ့ၾကေလသည္။ တရုတ္ျပည္မွ အဆိုအက သုခုမအႏုပညာသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ လည္ပတ္ကျပရာတြင္ ေရာက္ေလရာအရပ္တိုင္း၌ ေဒသခံလူၾကီးမ်ားႏွင့္ နယ္သူနယ္သားမ်ား၏ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ၾကိဳဆိုမႈႏွင့္ လိုေလေသးမရွိေအာင္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္စြာ ဧည့္ခံျပဳစုမႈတို႔ကို ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေမတၱာေစတနာ အျခင္းအရာမ်ားကို တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အမွတ္တရရွိေနေသးေပသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတြင္လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ပိုမို၍တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ျပီး ပိုမို၍လည္း မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ အလ်င္အျမန္ တိုးျမႇင့္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ ေရာင္းဝယ္ေရးအေျခအေနမွာလည္း ႏွစ္ေထာင္းအားရဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးေဖာ္ျပသင့္ေသာ အခ်က္ကား ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အျပန္အလွန္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကရျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသည္ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးတက္လာခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္နည္းတူ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တရုတ္ျပည္ဥကၠ႒ၾကီး က်န္စီမင္းက ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေလသည္။ ဥကၠ႒ၾကီး က်န္စီမင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ၾကည့္ရႈရာတြင္  ျမြက္ၾကားခဲ့သည္မွာ-

“ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးထားရွိျပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အေတာအတြင္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူၾကီး(၅)ခ်က္ကို လက္ကိုင္က်င့္သံုးခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ဆက္ဆံေရးမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိးတက္ခိုင္မာလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ၎သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီရံုသာမက အာရွေဒသအား ေအးခ်မ္းလာေစေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္လာေစေရးအတြက္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။”ဟု ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး

တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ျပည္ေထာင္အၾကား ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္ဆံမႈမွာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္နယ္ပယ္အသီးသီး ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားအနက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ စာေပႏွင့္အႏုပညာမွာ လူသားတို႔အား ထိခိုက္စြဲျငိႏိုင္ေစေသာ အႏုပညာပံုရိပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လွပသိမ္ေမြ႔ေသာ အေရးအသားႏွင့္ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊  လူသားထုအတြင္း ေမတၱာေစတနာမ်ား အျပန္အလွန္ျပန္႔ႏွ႔ံသြားေစသည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္။ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးထားရွိျပီးသည့္ေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ အားကစား၊ ပန္းခ်ီ၊ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာစသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ျပီး ခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း အျပန္အလွန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ သုေတသီပါရဂူမ်ားႏွင့္ ပညာေတာ္သင္မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား အျပန္အလွန္ လက္ေဆာင္ေပးလွဴခဲ့ေလသည္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျမန္မာနာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာႏွင့္ သုေတသီပညာရွင္မ်ား တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈအျပီး အျပန္တြင္ စာအုပ္စာတမ္း ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိး က်င္းပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သစ္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကေလသည္။ ဥပမာေျပာရေသာ္ ဒဂုန္တာရာ ေရးသားျပဳစုေသာ “ဂႏၶာလရာဇ္”၊ ေရႊဒံုးဘီေအာင္၏ “ကိုယ္ေတြ႔တရုတ္ျပည္သစ္”၊ ရဲေဘာ္တင္ေမာင္၏ “ျပည္သူ႔တရုတ္ျပည္”၊ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးအုန္းလြင္၏ “တရုတ္ျပည္ခရီးရက္(၄၀)”စသည့္ စာအုပ္တို႔သည္ “တရုတ္တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလိုလားလား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ တရုတ္ျပည္သစ္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို အားၾကိဳးမာန္တက္ တညီတညႊတ္တည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ထက္သန္သည့္စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္၊ အသက္ပါပါ ေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။” ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ပညာရွင္တို႔အေနျဖင့္လည္း တရုတ္ျပည္၏ နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီး လူရႊင့္ေရးသားေသာ “အက်ဴ၏ အတၳဳပတၱိ”၊ ခုန္ျခဴႏွင့္ ယြမ္က်င္ေရးသားေသာ “ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္းမ်ား”၊ ကိုမိုဂ်ဳိေရးသားေသာ “ျခဴရမ္”၊ ေမာ္တြန္း ေရးသားေသာ “ညဥ့္နက္သန္းေခါင္”၊ ေခ်ာက္အီေရးသားေသာ “ေနထြက္ျခင္း”၊ ေလာက္ေရွေရးသားေသာ “လက္ဖက္ရည္ဆိုင္”စသည့္ ကမာၻေက်ာ္ဝတၳဳမ်ားကို ျမန္မာဘာသာအျဖစ္ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ေလသည္။ တရုတ္ျပည္မွမ်ားျပားလွေသာ နာမည္ေက်ာ္သုေတသီပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးပါရဂူမ်ား၊ ကဗ်ာစာဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ ေနရာဌာနအသီးသီးရွိ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားျဖစ္သူ ယခင္တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာအသင္းၾကီး ဥကၠ႒ ျခဴေဖရန္၊ ယခင္ ပီကင္းတကၠသိုလ္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီး က်ီရွန္လင္း၊ ယခင္ရွာမိန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဝမ္ရာနန္း၊ တရုတ္ျပည္နာမည္ေက်ာ္ဂီတပညာရွင္ ပါေမာကၡ အန္ပို၊ နာမည္ေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းၾကီး ဥကၠ႒ ေက်ာက္ဖူျခဴ စသည္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကေလသည္။ ၎တို႔သည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ကဗ်ာစပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္ျပည္ေထာင္အၾကား ေရွးအခါက တည္ရွိျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ “ေပါက္ေဖာ္” အစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ေရးကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ၾကေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္(၅၀)ေက်ာ္အေတာအတြင္း တရုတ္ျပည္ပညာရွင္မ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေခတ္သစ္စာေပဝတၳဳၾကီးမ်ားကိုလည္း တရုတ္ဘာသာအျဖစ္ ျပန္ဆိုၾကျပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေလသည္။ ဥပမာတင္ျပရလွ်င္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ေရးသားေသာ “ငၾသ”၊ ေမာင္ထင္ေရးသားေသာ “ငဘ”၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္ျပဳစုေသာ “အေရွ႕ကေနဝန္းထြက္သည့္ပမာ”၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး ေရးသားေသာ “မုန္း၍မဟူ”၊ ဂ်ိမ္းလွေက်ာ္ျပဳစုေသာ “ေမာင္ရင္ေမာင္ မမယ္မ”၊ ဗိုလ္ၾကီးဘရွင္၏ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္း” ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၾကည္ညႊန္႔ျပဳစုေသာ “ေခတ္ေလးေခတ္ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး” စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ မ်ားလွေသာ သုေတသီပညာရွင္တို႔မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံအေၾကာင္းအရာ၊ သမိုင္း၊ စီးပြားေရး၊ စာေပ၊ လူမ်ဳိးစု၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အေျမာက္အျမား ေရးသားျပဳစုျပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေလသည္။ ၎တို႔အနက္… “ျမန္မာျပည္ သိေကာင္းစရာအေၾကာင္းအရာ”၊ “ျမန္မာစာေပသမိုင္း”၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း”၊ “တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀၀”၊ “ျမန္မာ-တရုတ္အဘိဓာန္”၊ “တရုတ္-ျမန္မာအဘိဓာန္”၊ “ျမန္မာသဒၵါ”၊ “ပင္ရင္းျမန္မာစာ”(၃)တြဲႏွင့္ “တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသမိုင္း”၊ စသည္တို႔သည္ ထင္ရွားေလသည္။

နိဂံုး

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္အၾကား ေရွးရိုးစဥ္လာခ်စ္ၾကည္ေရးလုပ္ငန္းအား အဆက္မျပတ္ တိုးပြားလာေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔၏ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ျပီး အားသစ္သြန္းေလာင္းေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပီကင္းတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္လူမ်ဳိးစု သိပၸံေက်ာင္းတို႔တြင္ ျမန္မာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ ေမြးျမဴသင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာ သိပၸံေက်ာင္းတို႔တြင္ တရုတ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ ေမြးျမဴသင္ၾကားေပးေနေသာ သင္တန္းတို႔ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္စဥ္ပညာေတာ္သင္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ခဲ့ျပီး ဘာသာစကားသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ-တရုတ္ဘာသာစကား သင္ယူေလ့လာေနၾကေသာ လူငယ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မြန္ျမတ္ေသာ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးလုပ္ငန္းကို ဦးတည္ျပီး တက္ၾကႊေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္  အပတ္တကုတ္ၾကိဳးၾကိဳးစားစား သင္ယူေလ့လာေနၾကေလသည္။ ယင္းတို႔မွာ ၂၁ရာစုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး သံတမန္ဆက္ခံသူမ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေပ။ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတည္းဟူေသာ ၾကီးေလးသည့္ တာဝန္ၾကီးကို သူတို႔တေတြ၏ ပခံုးေပၚသို႔ က်ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ခ်စ္ၾကည္ေရး ပန္းမာလာမ်ား အစဥ္ထာဝရ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္လန္းပါေစဟု ေမတၱာဆုေတာင္းပို႔သလိုက္ပါသည္။

စာေရးသူ – စိန္ဝင္းေအာင္ (မႏၱေလး)

ရည္ညႊန္း – မဟာတံတိုင္းကိုေက်ာ္၍ ျမင့္ျမင့္ပ်ံ ေဝးေဝးေျပးေနသည့္ တရုတ္ျပည္