သတင်း
11d2

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာန ဝန္ႀကီးမစၥတာ ဆုန္႔ေထာင္းတို႔ ေတြ႔ဆံု

THAN-LYIN-BRIDGE

သန္လ်င္တံတားသစ္အျမန္တည္ေဆာက္မည္